All Articles

หลังผ่านความท้าทายจากโควิด-19 มาสองปีกว่า เยาวชนของประเทศไทยก็พร้อมรับประสบการณ์เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (FSY) เป็นครั้งแรกในประเทศ
งานกิจกรรมประวัติครอบครัววอร์ดนานาชาติ กรุงเทพ
โปรแกรมปฐมวัยวอร์ดนานาชาติกรุงเทพ
บัพติศมาของผู้จัดการโครงการพระวิหารกรุงเทพ อนุรัตน์ แก้วชา
ขณะตั้งตารอพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยที่ใกล้แล้วเสร็จ ผู้นำได้จัดอบรมประวัติครอบครัวสองครั้งในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2022 ครั้งหลังเกิดขึ้นหลังบัพติศมา
ปีนี้เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เรเบอร์ผู้กำลังรับใช้งานเผยแผ่ด้านการสื่อสารในประเทศไทยฉลองวันแต่งงานครบรอบ 57 ปีโดยจัดปาร์ตี้ที่โบสถ์อโศกในกรุงเทพ
เมื่อเราเปี่ยมด้วยแสงสว่างของพระคริสต์ เราจะมีความปรารถนามากขึ้นที่จะรักผู้อื่นในแบบที่พระองค์ทรงรักพวกเขา
ชุมชนมีส่วนร่วมเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
โดยเอเชียเพื่อเอเชีย มี 9 เขตแดนแสดงดนตรีคริสต์มาสที่ชื่นชอบ
พันธกิจของเราในชีวิตมรรตัยนี้ควรมุ่งเน้นที่พระผู้ไถ่ของเรา พระเยซูคริสต์อยู่เสมอ เพราะพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นทางนั้น ความจริง และชีวิต
เมื่อเรามีส่วนร่วมในงานแห่งความรอดในแต่ละวันด้วยวิธีเล็กน้อยและเรียบง่าย ข้าพเจ้าสัญญาว่าใจของท่านจะปริ่มด้วยปีติ และท่านจะชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าของท่าน
วันนี้เราสามารถมีประสบการณ์แบบเดียวกับเอลียาห์ที่รู้สึกและได้ยินพระผู้ช่วยให้รอดของท่านผ่านเสียงที่แผ่วเบา