All Articles

  พเจ้าจึงขอเชื้อเชิญให้ท่านนมัสการในพระวิหารและสวดอ้อนวอนเพื่อรู้สึกอย่างลึกซึ้งถึงความรักอันหาที่สุดมิได้ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีให้ท่าน แต่ละท่านจะได้รับประจักษ์พยานของตนเองว่าพระองค์ทรงกำกับดูแลงานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นนิรันดร์นี้
  หลายชีวิตได้รับพรจากการทำงานดังกล่าว การทำหน้าที่รับผิดชอบนี้ภายในโควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์จะช่วยให้อธิการสามารถทุ่มเทเวลาและการทำงานให้แก่อนุชนรุ่นหลัง
  คำเชื้อเชิญปี 2020 ของข้าพเจ้าถึงท่านทั้งหลาย โดย ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
  แหล่งช่วยสำหรับการเรียกของท่าน
  ค้นหา รวบรวม เชื่อมโยง
  ค้นพบปีติในการเรียกของท่าน
  พระวิหารและประวัติครอบครัว
  ยินดีต้อนรับสู่การเรียกของท่าน!
  ผู้ให้คำปรึกษาด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด
  การประชุมประสานงานวอร์ด
  วางแผนวอร์ด
  จัดระเบียบงาน