All Articles

เราสามารถทำให้บ้านของเราแต่ละคนเป็นบ้านแห่งศรัทธาโดยเชื่อในพระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อว่าโดยการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณเราสามารถดำเนินชีวิตในสันติสุขและความมั่นคงปลอดภัยทางวิญญาณไม่ว่าจะมีการทดลองทางโลกใด ๆ เกิดขึ้น
เมื่อเด็กฝึกทำการเลือกด้วยตนเองตามการชี้นำของบิดามารดาและผู้นำศาสนจักร พวกเขาเริ่มสร้างแบบฉบับในช่วงวัยที่พวกเขาพัฒนาบุคลิกภาพ แม้จะอยู่ในโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่พวกเขาสามารถฝึกทำการตัดสินใจโดยยึดแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นหลัก
พระผู้เป็นเจ้าประสาทศาสนพิธีและพันธสัญญาแก่มนุษย์ด้วยความรัก
“ขณะนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นซึ่งประกอบด้วย ‘ทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้,’และ ‘เรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่อีกหลายเรื่อง’ ที่ ‘พระองค์จะทรงเปิดเผย’”
วิสัยทัศน์ของโปรแกรมเด็กและเยาวชนคือเพื่อเสริมสร้างศรัทธาของเยาวชนในพระเยซูคริสต์และช่วยให้เยาวชนกับครอบครัวก้าวหน้าไปตามเส้นทางพันธสัญญาขณะเผชิญการท้าทายในชีวิต
ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่งจดหมายต่อไปนี้ลงวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่พระองค์ทรงกำหนดให้ช่วยเหลือสมาชิกขณะพวกเขาก้าวหน้าบนเส้นทางพันธสัญญาสู่ชีวิตนิรันดร์
ในช่วงเวลาที่ไม่ปกติก็อาจทำศาสนพิธีได้ขณะใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็น
แม้เราจะมีความเชื่อมากมายเหมือนกัน แต่มีบางอย่างแตกต่างกัน และการเข้าใจความแตกต่างเหล่านั้นจะให้มุมมองสำคัญอันจะเสริมสร้างศรัทธาของเราและให้ทิศทางในชีวิตเรา
ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในศรัทธาเพื่อวิงวอนขอการเยียวยาทางร่างกายและทางวิญญาณทั่วทุกมุมโลก
ในขณะที่ความกังวลเรื่องไวรัสโควิด 19 ยังแพร่หลายและศาสนจักรระงับพิธีนมัสการทั่วโลก​ ขอเชิญรับฟังข่าวสารแห่งความหวังต่อไปนี้จากประธาน​รัสเซลล์​ ​เอ็ม.​ เนลสัน​