บทความทั้งหมด

อัปเดตด้วยภาพถ่ายในเดือนพฤษภาคม
ทั่วภาคเอเชียเราได้รับพรจากเยาวชนชายหญิงที่ยอดเยี่ยมหลายพันคนที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อให้เรามีพลังความเข้มแข็ง ความหวังและปีติ
วันสะบาโตถูกกำหนดให้เป็นวันรับส่วนศีลระลึก เพื่อต่อพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์
ถ้าเรายึดมั่นในพันธสัญญา เราจะพบพลังที่เราต้องการเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เข้ามา
วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2022 เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟจากโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาเยือนกรุงเทพ ประเทศไทย เพื่อปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนที่นี่ อธิการดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคุม เอ็ลเดอร์พอล วี.
หลังผ่านความท้าทายจากโควิด-19 มาสองปีกว่า เยาวชนของประเทศไทยก็พร้อมรับประสบการณ์เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (FSY) เป็นครั้งแรกในประเทศ
งานกิจกรรมประวัติครอบครัววอร์ดนานาชาติ กรุงเทพ
โปรแกรมปฐมวัยวอร์ดนานาชาติกรุงเทพ
บัพติศมาของผู้จัดการโครงการพระวิหารกรุงเทพ อนุรัตน์ แก้วชา
ขณะตั้งตารอพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยที่ใกล้แล้วเสร็จ ผู้นำได้จัดอบรมประวัติครอบครัวสองครั้งในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2022 ครั้งหลังเกิดขึ้นหลังบัพติศมา
ปีนี้เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เรเบอร์ผู้กำลังรับใช้งานเผยแผ่ด้านการสื่อสารในประเทศไทยฉลองวันแต่งงานครบรอบ 57 ปีโดยจัดปาร์ตี้ที่โบสถ์อโศกในกรุงเทพ
เมื่อเราเปี่ยมด้วยแสงสว่างของพระคริสต์ เราจะมีความปรารถนามากขึ้นที่จะรักผู้อื่นในแบบที่พระองค์ทรงรักพวกเขา