All Articles

  พระวิหารและประวัติครอบครัว
  ผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด
  ฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด มีขุมทรัพย์แห่งความจริงที่จะนำทุกคนที่อ่านด้วยความจริงใจไปยังพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
  การปฏิบัติศาสนกิจของเราคือช่วยให้ผู้อื่นมีโอกาสรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงให้พวกเขากระทำด้วยตนเองและเดินไปตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา
  เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง! เรายอมให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปลี่ยนเราให้เป็นตัวเราเองในแบบที่ดีที่สุด
  เราจะมีความรู้และพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในการช่วยเรานำพรแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ไปยังทุกประชาชาติ ตระกูล ภาษา และผู้คน และเพื่อเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า
  ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันอธิบายว่า “ปฏิปักษ์โจมตีศรัทธา ตัวเรา และครอบครัวเรามากขึ้นและเร็วขึ้นทุกขณะ เพื่อความอยู่รอดทางวิญญาณ เราต้องมีกลยุทธ์และแผนเชิงรุก”
  เมื่อเราปฏิบัติศาสนกิจ เรากำลังเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์และทำหน้าที่ตัวแทนของพระองค์ในการดูแล หนุนใจ และทำให้คนรอบข้างเราเข้มแข็ง
  ประเทศไทย– สมาชิกหลายร้อยคน มิตรสหาย และผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมใจกันมาต้อนรับเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองระหว่างการเดินทางเยือนภาคเอเชียเมื่อเร็วๆ นี้
  การปฏิบัติศาสนกิจและการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจสามารถช่วยให้เราน้อมใจพึ่งพาการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำทางเราในการรับใช้และชีวิตประจำวัน
  ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพบกับคณะผู้แทนที่นำโดยคณะกรรมการศาสนา (CRA) ของเวียดนามเมื่อวันอังคาร
  ฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และผู้นำศาสนจักรท่านอื่นๆ แบ่งปันข่าวสารในภาคการประชุมห้าภาค คำปราศรัยของพวกท่านครอบคลุมหัวข้อหลากหลาย รวมทั้งงานเผยแผ่ศาสนา การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ และภาระรับผิดชอบส่วนตัว