All Articles

แม้เราจะมีความเชื่อมากมายเหมือนกัน แต่มีบางอย่างแตกต่างกัน และการเข้าใจความแตกต่างเหล่านั้นจะให้มุมมองสำคัญอันจะเสริมสร้างศรัทธาของเราและให้ทิศทางในชีวิตเรา
ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในศรัทธาเพื่อวิงวอนขอการเยียวยาทางร่างกายและทางวิญญาณทั่วทุกมุมโลก
ในขณะที่ความกังวลเรื่องไวรัสโควิด 19 ยังแพร่หลายและศาสนจักรระงับพิธีนมัสการทั่วโลก​ ขอเชิญรับฟังข่าวสารแห่งความหวังต่อไปนี้จากประธาน​รัสเซลล์​ ​เอ็ม.​ เนลสัน​
หลายต่อหลายครั้งพระผู้เป็นเจ้าทรงเชื้อเชิญบุตรธิดาของพระองค์ให้ฟังสุรเสียงของพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ เพื่อหาคำตอบ การนำทาง การปลอบโยน และสันติสุข โจเซฟ สมิธตอบรับคำเชื้อเชิญนั้นเมื่อ 200 ปีมาแล้ว ท่านสามารถตอบรับคำเชื้อเชิญเดียวกันได้วันนี้ ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันถามว่า 'ท่านฟังพระองค์อย่างไร?' #ฟังพระองค์
พเจ้าจึงขอเชื้อเชิญให้ท่านนมัสการในพระวิหารและสวดอ้อนวอนเพื่อรู้สึกอย่างลึกซึ้งถึงความรักอันหาที่สุดมิได้ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีให้ท่าน แต่ละท่านจะได้รับประจักษ์พยานของตนเองว่าพระองค์ทรงกำกับดูแลงานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นนิรันดร์นี้
หลายชีวิตได้รับพรจากการทำงานดังกล่าว การทำหน้าที่รับผิดชอบนี้ภายในโควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์จะช่วยให้อธิการสามารถทุ่มเทเวลาและการทำงานให้แก่อนุชนรุ่นหลัง
คำเชื้อเชิญปี 2020 ของข้าพเจ้าถึงท่านทั้งหลาย โดย ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แหล่งช่วยสำหรับการเรียกของท่าน
ค้นหา รวบรวม เชื่อมโยง
ค้นพบปีติในการเรียกของท่าน
พระวิหารและประวัติครอบครัว
ยินดีต้อนรับสู่การเรียกของท่าน!