บทความทั้งหมด

พันธกิจของเราในชีวิตมรรตัยนี้ควรมุ่งเน้นที่พระผู้ไถ่ของเรา พระเยซูคริสต์อยู่เสมอ เพราะพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นทางนั้น ความจริง และชีวิต
เมื่อเรามีส่วนร่วมในงานแห่งความรอดในแต่ละวันด้วยวิธีเล็กน้อยและเรียบง่าย ข้าพเจ้าสัญญาว่าใจของท่านจะปริ่มด้วยปีติ และท่านจะชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าของท่าน
วันนี้เราสามารถมีประสบการณ์แบบเดียวกับเอลียาห์ที่รู้สึกและได้ยินพระผู้ช่วยให้รอดของท่านผ่านเสียงที่แผ่วเบา
คอนเสิร์ตให้ข้อคิดทางวิญญาณโดยเจนนี โอ๊คส์ เบเคอร์และครอบครัว
เราทุกคนมารับส่วนศีลระลึกเพื่อระลึกถึงการชดใช้ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพยานว่าเราเต็มใจรับพระนามของพระองค์
เราสามารถยื่นมือช่วยเหลือทุกคนด้วยความรัก แบ่งปันศรัทธาของเรา และเชื้อเชิญให้พวกเขามีส่วนร่วมกับเรา เมื่อเพื่อนมาโบสถ์ เราสามารถช่วยให้พวกเขาพบความสัมพันธ์และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความหวัง ศรัทธา และครอบครัว
ช่วยให้เด็กฟัง
สอนลูกๆ ให้นมัสการ
มีความสุขในการประชุมศีลระลึกกับเด็กๆ
ขอให้เราพบปีติที่มาจากการรับใช้อันศักดิ์สิทธิ์ในการต้อนรับสมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมาเข้าสู่ศีลระลึกซึ่งเป็นที่ซึ่งพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด