All Articles

ผู้ให้คำปรึกษาด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด
การประชุมประสานงานวอร์ด
วางแผนวอร์ด
จัดระเบียบงาน
พระวิหารและประวัติครอบครัว
ผู้นำด้านพระวิหารและประวัติครอบครัววอร์ด
ฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด มีขุมทรัพย์แห่งความจริงที่จะนำทุกคนที่อ่านด้วยความจริงใจไปยังพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
การปฏิบัติศาสนกิจของเราคือช่วยให้ผู้อื่นมีโอกาสรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นจึงให้พวกเขากระทำด้วยตนเองและเดินไปตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา
เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง! เรายอมให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปลี่ยนเราให้เป็นตัวเราเองในแบบที่ดีที่สุด
เราจะมีความรู้และพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในการช่วยเรานำพรแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ไปยังทุกประชาชาติ ตระกูล ภาษา และผู้คน และเพื่อเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า
ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันอธิบายว่า “ปฏิปักษ์โจมตีศรัทธา ตัวเรา และครอบครัวเรามากขึ้นและเร็วขึ้นทุกขณะ เพื่อความอยู่รอดทางวิญญาณ เราต้องมีกลยุทธ์และแผนเชิงรุก”
เมื่อเราปฏิบัติศาสนกิจ เรากำลังเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์และทำหน้าที่ตัวแทนของพระองค์ในการดูแล หนุนใจ และทำให้คนรอบข้างเราเข้มแข็ง