All Articles

  การสำเร็จการศึกษาจากเซมินารีและสถาบันจะเพิ่มพูนความสามารถให้ท่านเป็นเลิศในการทำสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ปีติสุขที่แท้จริงจะเป็นของท่าน!
  ดาวน์โหลดโปสเตอร์และแชร์ในโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Instagram, Line, Whatsapp)
  พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติทั้งปวง เรียนรู้พระชนม์ชีพและแบบอย่างของพระองค์มากขึ้น และวิธีดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์
  วันนี้ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์
  ใบรับรองพระวิหารไม่ได้เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่ง แต่สะท้อนถึงความเต็มใจและความมีค่าควรของเราที่จะรับพรของพระวิหาร
  ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศถ้อยแถลงต่อไปนี้
  เริ่มต้นในเดือนมกราคมปี 2019 เด็กจะจบปฐมวัยและเยาวชนจะก้าวหน้าขึ้นชั้นเรียนหรือโควรัมตามกลุ่มอายุ แทนที่จะตามวันเกิดของพวกเขา การ
  ข่าวดี ความยินดีอย่างยิ่ง คนทั้งหลาย พระผู้ช่วยให้รอด พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
  พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติทั้งปวง เรียนรู้พระชนม์ชีพและแบบอย่างของพระองค์มากขึ้น และวิธีดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์
  ประธานเนลสันเน้นย้ำความสำคัญของพระเยซูคริสต์ในชื่อศาสนจักร “นี่เป็นศาสนจักรของพระองค์”
  “จาก 38 สเตคและ 37 ท้องถิ่นในภาคเอเชีย มีน้อยมากที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิพิเศษให้ไปเยี่ยมเยือน” เอ็ลเดอร์ฟังก์กล่าว “การได้เห็นผู้คนเติบโตเป็นรางวัลแม้ยิ่งกว่าการได้เห็นศาสนจักรเติบโต ขณะข้าพเจ้าเดินทางไปทั่วภาคเอเชีย ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรักที่พระผู้เป็นเจ้ามีต่อบุตรธิดาของพระองค์และรู้สึกถึงความปรารถนาของพระองค์ที่จะทรงอวยพรพวกเขา”
  กรุงเทพฯ — ภาพจำลองพร้อมด้วยรายละเอียดพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการเผยแพร่วันนี้ ภาพจำลองประกอบด้วยพระวิหารหกชั้น ขนาด 44,405 ตารางฟุตที่สง่างามพร้อมกับยอดแหลมหลายยอดชี้ขึ้นสู่สวรรค์ พระวิหารจะสร้างด้วยวัสดุชั้นเยี่ยมและหัตถศิลป์จากช่างฝีมือที่ดีที่สุดโดยนัยของสุนทรียภาพต่อชุมชนในฐานะศาสนสถานแห่งการนมัสการ