All Articles

“เราแสวงหาเพื่อรวบรวมลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่พระองค์จะทรงอวยพรพวกเขาได้ เราต้องการทำสิ่งนี้ในวิธีที่ทุกคนรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ เห็นคุณค่า และเป็นที่รัก เพื่อนของเรามากมาย ทั้งภายในและภายนอกศาสนจักร ต้องการความช่วยเหลือ”
เขาทำงานขยันขันแข็งในฐานะผู้สอนศาสนาโดยกลับมาจับราวเหล็กเหนียวแน่นและกำลังรับใช้เป็นผู้ช่วยประธานคณะเผยแผ่
ใน 10 เดือนที่ผ่านมา มีผู้รับบัพติศมา 52 คน เนื่องด้วยผู้สอนศาสนาคนใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาและที่ประชุมของศาสนจักรเปิดอีกครั้งจึงคาดว่าจะเห็นจำนวนบัพติศมาเพิ่มขึ้น คอยดูศาสนจักรในประเทศไทยเติบโต!
“ศาสนพิธีและพันธสัญญาของพระวิหารช่วยให้เราเข้าใจแผนของพระบิดาบนสวรรค์ที่มีต่อเราบนแผ่นดินโลกได้ดีขึ้น; สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราคงไว้ซึ่งมุมมองและพบความหวังเมื่อเราเผชิญความท้าทายในแต่ละวัน; และเป็นพรให้กับเราด้วยพลังที่จะพัฒนาชีวิตของเราขณะที่สิ่งเหล่านี้ชี้นำเราอย่างแจ้งชัดสู่พระผู้ช่วยให้รอด”
พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติทั้งปวง เรียนรู้พระชนม์ชีพและแบบอย่างของพระองค์มากขึ้น และวิธีดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์
คำเชื้อเชิญจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย
ประเทศไทยได้รับพรที่ตระกูลทองมีสามคนรับใช้งานเผยแผ่ในแผ่นดินเกิด เวลานี้ประธานทองมีภูมิใจกับนามสกุลของเขาและที่ลูกชายกำลังรับใช้ในคณะเผยแผ่ ของเขา
บัพติศมาเปลี่ยนชีวิตเขาและเวลานี้งานเผยแผ่กำลังเปลี่ยนชีวิตเขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน
ชอน สเตนนิงก์เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้เพียงหนึ่งปี เขากับจิม แกมเมตต์หุ้นส่วนธุรกิจกำลังรับใช้คนบนเกาะภูเก็ตด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุด
เจ็ดปีที่แล้ว ครอบครัวอาซิซในปากีสถานมาเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศไทย
ปี 1981 แบลร์ วอล์คเกอร์ส่งเอกสารเพื่อรับใช้งานเผยแผ่ เขารอคอยด้วยความอยากรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะส่งเขาไปรับใช้ที่ใด ในที่สุดเขาก็ได้รับจดหมายจากประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ แบลร์เปิดจดหมายอ่านและพบว่าเขาได้รับเรียกให้รับใช้ที่ประเทศไทย
“เมื่อท่านสอนบุตรธิดาของท่านให้รักษาสัญญาเรียบง่ายเมื่อยังเยาว์ นี่จะกำหนดรูปแบบที่เสริมพลังให้พวกเขารักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ภายหลังในชีวิต”