บทความทั้งหมด

การให้อภัย
การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์
การกลับใจ
ศรัทธาในพระเยซูคริสต์
พระวิญญาณบริสุทธิ์
บัพติศมา
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่
สำหรับผู้นำ
'...เพราะเมื่อคนใดพูดโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ย่อมนำถ้อยคำไปสู่ใจลูกหลานมนุษย์' 2 นีไฟ 33:1
'ดังนั้น, คนที่สั่งสอนและคนที่รับ, เข้าใจกัน, และทั้งสองได้รับการจรรโลงใจและชื่นชมยินดีด้วยกัน' คพ. 50:22
วางแผนและเตรียมคำพูดแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่วันที่ท่านได้รับมอบหมายเพื่อให้พระวิญญาณมีเวลาชี้นำและดลใจท่านมากขึ้น