บทความทั้งหมด

สำหรับผู้พูด
ขอให้เชิญสมาชิกล่วงหน้า 3-4 สัปดาห์ก่อนวันที่พวกเขาจะเป็นผู้พูด และแนะนำว่าคำพูดของพวกเขาควรมีข้อพระคัมภีร์อย่างน้อยหนึ่งข้อ รวมทั้งประสบการณ์ส่วนตัว และประจักษ์พยานของพวกเขา
สำหรับสมาชิก
ผู้สอนศาสนาคนใหม่สิบหกคนจะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์และอีก 20 คนในเดือนมีนาคม งานกำลังรุดหน้าในประเทศไทย!
“การประชุมศีลระลึกเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอด เพื่อให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์นี้ เราจะทำอะไรได้บ้างในการเตรียมตนเองให้ดียิ่งขึ้น”
“การเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญาเป็นสิทธิพิเศษแต่ตามมาด้วยความรับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบซึ่งมากับพรที่สัญญาไว้”
จำโปรแกรมนานาชาติที่ยอดเยี่ยมในกรุงเทพเกี่ยวกับการประสูติที่จัดในช่วงคริสต์มาสได้ไหม?
“เราแสวงหาเพื่อรวบรวมลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่พระองค์จะทรงอวยพรพวกเขาได้ เราต้องการทำสิ่งนี้ในวิธีที่ทุกคนรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ เห็นคุณค่า และเป็นที่รัก เพื่อนของเรามากมาย ทั้งภายในและภายนอกศาสนจักร ต้องการความช่วยเหลือ”
เขาทำงานขยันขันแข็งในฐานะผู้สอนศาสนาโดยกลับมาจับราวเหล็กเหนียวแน่นและกำลังรับใช้เป็นผู้ช่วยประธานคณะเผยแผ่
ใน 10 เดือนที่ผ่านมา มีผู้รับบัพติศมา 52 คน เนื่องด้วยผู้สอนศาสนาคนใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาและที่ประชุมของศาสนจักรเปิดอีกครั้งจึงคาดว่าจะเห็นจำนวนบัพติศมาเพิ่มขึ้น คอยดูศาสนจักรในประเทศไทยเติบโต!
“ศาสนพิธีและพันธสัญญาของพระวิหารช่วยให้เราเข้าใจแผนของพระบิดาบนสวรรค์ที่มีต่อเราบนแผ่นดินโลกได้ดีขึ้น; สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราคงไว้ซึ่งมุมมองและพบความหวังเมื่อเราเผชิญความท้าทายในแต่ละวัน; และเป็นพรให้กับเราด้วยพลังที่จะพัฒนาชีวิตของเราขณะที่สิ่งเหล่านี้ชี้นำเราอย่างแจ้งชัดสู่พระผู้ช่วยให้รอด”
พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติทั้งปวง เรียนรู้พระชนม์ชีพและแบบอย่างของพระองค์มากขึ้น และวิธีดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์