คำสวดอ้อนวอนอุทิศพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย 22 ตุลาคม 2023

คำสวดอ้อนวอนอุทิศพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย 22 ตุลาคม 2023

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระบิดานิรันดร์ องค์เอโลฮิมผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนม์และทรงปกครองทั้งแผ่นดินโลก แผนนิรันดร์ของพระองค์เป็นพรแก่บุตรธิดาของพระองค์ทุกคน  ข้าพระองค์ทั้งหลายมาอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์ด้วยความสำนึกคุณและความถ่อมตนเพื่ออุทิศพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยอันงดงาม  ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระทัยอย่างสุดซึ้งสำหรับพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ สถานนมัสการอันศักดิ์สิทธิ์ในแผ่นดินเก่าแก่แห่งนี้  ขอให้บุตรธิดาของพระองค์ที่เข้าพระวิหารแห่งนี้ได้รับความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าแท้จริงองค์เดียว และพระเยซูคริสต์ พระบุตรที่รักของพระองค์

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายรักพระองค์ และขอบพระทัยสำหรับของประทานแห่งพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกข้าพระองค์ พระเยซูคริสต์  โดยจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงกำหนดเส้นทางพันธสัญญาไว้ให้พวกข้าพระองค์เดินตาม และโดยการชดใช้อันไม่มีขอบเขต ได้เปิดประตูแห่งความรอดให้คนทุกรุ่นและทุกสมัยการประทาน  ขอบพระทัยสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ ความจงรัก คำสอน และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้อันยิ่งใหญ่ของพระผู้ช่วยให้รอด

ข้าพระองค์ทั้งหลายสำนึกคุณต่อพระกิตติคุณอันเป็นนิจที่ฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และต่อการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์  นับเป็นพรอย่างยิ่งที่พระคัมภีร์เล่มนี้มีแปลอยู่ในหลายภาษาของท้องถิ่นพระวิหารแห่งนี้ ขอบพระทัยสำหรับศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน และสำหรับทุกคนที่รับใช้กับท่านในฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และสภาต่างๆ ในศาสนจักรของพระองค์

บัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมาอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์ ตามการกำกับดูแลของประธานเนลสัน โดยอำนาจฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคอันศักดิ์สิทธิ์และในตำแหน่งอัครสาวกอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งข้าพระองค์ดำรงอยู่ พวกข้าพระองค์อุทิศและอุทิศถวายพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทยที่งดงามแห่งนี้แด่พระองค์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ และแด่พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกข้าพระองค์ พระเยซูคริสต์  ขอให้พระวิหารแห่งนี้บรรลุจุดประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่า “ศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า” และเป็นดั่งองครักษ์บนแผ่นดินโลกในแผนนิรันดร์ของพระองค์ แยกออกจากวิถีของโลก  ขอให้ทุกคนผู้มาที่นี่ ผู้ได้รับการรับรองต่อพระเจ้า เข้าใจกระจ่างชัดมากขึ้นถึงหลักคำสอนของพระกิตติคุณ ความหวังเกี่ยวกับนิรันดรแห่งชีวิต และสันติสุขที่ทรงสัญญาไว้

ข้าพระองค์ทั้งหลายทูลขอพระองค์ทรงอวยพรที่ดินผืนนี้และอาคารข้างเคียงที่สวยงาม รวมถึงห้องนมัสการ ที่พักพระวิหาร สิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนของคณะเผยแผ่ และบริเวณอื่นๆ ของพระวิหารแห่งนี้   ข้าพระองค์ทั้งหลายอุทิศโถงบัพติศมา บริเวณศาสนพิธีขั้นเตรียม ห้องเอ็นดาวเม้นท์ ห้องผนึก แท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ และห้องซีเลสเชียล  โปรดทรงคุ้มครองดูแลฐานราก โครงสร้างภายนอกและยอดพระวิหารที่โดดเด่น พื้น กำแพงผนัง ประตู เครื่องตกแต่ง และระบบกลไกต่างๆ  โปรดทรงคุ้มครองอาคารหลังนี้จากภัยธรรมชาติ จากการมุ่งร้ายหรือการก่อกวนที่อาจทำให้บริเวณศักดิ์สิทธิ์นี้เสียหาย และขอทรงหลั่งเทพรให้บรรดาช่างศิลป์ ช่างฝีมือ และคนงานทั้งหลายที่ได้แสดงผลงานที่ดีที่สุดของพวกเขาไว้ในพระวิหารที่สวยงามแห่งนี้

ทูลขอพระองค์ทรงอวยพรทุกคนที่รับใช้ในพระวิหารแห่งนี้ รวมทั้งประธานพระวิหารและที่ปรึกษา ภรรยาประธานพระวิหารกับผู้ช่วย เจ้าหน้าที่พระวิหาร อาสาสมัคร และลูกจ้าง

พระวิหารแห่งนี้จะเป็นพระวิหารที่อุทิศและเปิดดำเนินการแห่งที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบคุณส่วนสิบของวิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์ทั่วโลกผู้ทำให้การสร้างพระวิหารแห่งนี้เกิดขึ้นได้  ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายแสดงความสำนึกคุณด้วยการจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอย่างซื่อสัตย์ ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย เหล่าบุตรธิดาของพระองค์ ผูกมัดตนโดยทำพันธสัญญาต่อพระองค์ในพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และทำเช่นเดียวกันนี้แทนบรรดาบรรพชนด้วย  นี่เป็นวันที่ทั้งสองด้านของม่านต่างชื่นชมยินดี

พระวิหารที่รอมานานแห่งนี้มาพร้อมกับศักราชใหม่ของการนมัสการที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในท้องถิ่นพระวิหารนี้  ขอให้การปรากฏของพระวิหารแห่งนี้แผ่ขยายความรักของพระผู้เป็นเจ้าและวิญญาณของพระกิตติคุณเข้าไปในชีวิตของบรรดาผู้มีขนบประเพณีที่ยึดถือมายาวนานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ขอให้รัฐบาลทั้งหลายรุ่งเรืองขณะปกป้องเสรีภาพทางศาสนาของศาสนาใหญ่น้อยทั้งหลายต่อไป

ขอให้พระวิหารแห่งนี้เป็นสถานหลบภัยจากโลกและเต็มไปด้วยแสงสว่างที่ประทานมาจากฟ้าสวรรค์  ขณะนมัสการที่นี่ ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนพระองค์และพระบุตรของพระองค์มากขึ้น รู้สึกถึงอิทธิพลอันหอมหวานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพรอันลึกซึ้งของการเปิดเผยส่วนตัว และเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายมาพระวิหารพร้อมกับใจอันหนักอึ้ง พร้อมกับความยากลำบากและการทดลอง ความทุกข์และความขัดสนทางโลกและทางวิญญาณ ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับการปลอบโยน การหนุนใจ และเปี่ยมด้วยปีติในการเดินทางของชีวิตและสัญญาของนิรันดรผ่านความซื่อสัตย์ของพวกข้าพระองค์

ขอให้เยาวชนล้ำค่าของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่หลงไปตามปฏิปักษ์ แต่ชื่นชมยินดีในโอกาสที่ได้รับใช้บรรพชนในพระนิเวศน์ของพระองค์  ขอให้พวกเขารับใช้ในพระวิหารตลอดชีวิต เพื่อพวกเขาจะถูกนำไปในวิถีอันชอบธรรมโดยการเลือกอย่างชอบธรรม เพื่อศาสนจักรจะเฟื่องฟูต่อไปในแผ่นดินที่อุดมด้วยพรแห่งนี้

บัดนี้ ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายออกไปดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพันธสัญญาที่ทำไว้ภายในกำแพงศักดิ์สิทธิ์นี้  ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามานมัสการ ฟื้นฟูจิตวิญญาณ และต่อพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆ รักษาใจให้บริสุทธิ์และมีมือที่เต็มใจรับใช้พระองค์ตลอดไป  ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคิดแบบซีเลสเชียล ให้พระวิญญาณของพระองค์ทรงมีชัยในชีวิตพวกข้าพระองค์ และพากเพียรเป็นผู้สร้างสันติตลอดเวลา

พระวิหารที่อุทิศแล้วแห่งนี้จะตั้งตระหง่านดั่งประภาคารแห่งความหวังในพระเยซูคริสต์และศรัทธาในแผนนิรันดร์ของพระองค์  ขอพระองค์ทรงยอมรับพระวิหารแห่งนี้เป็นพระนิเวศน์ของพระองค์ ศักดิ์สิทธิ์ดังที่พระองค์ทรงศักดิ์สิทธิ์  ข้าพระองค์ทั้งหลายขอมอบพระวิหารแห่งนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์อันเป็นการแสดงถึงความภักดีต่อพระองค์  โปรดทรงแย้มพระสรวล ประทานพระเมตตา และทรงยกข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นในวันสุดท้าย ข้าพระองค์ทั้งหลายสวดอ้อนวอนอย่างนอบน้อมในพระนามที่รักยิ่งของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ พระเยซูคริสต์ เอเมน