ข่าวดีเป็นความยินดีอย่างยิ่ง

เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

Elder Homer
เอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ

หลายพันปีก่อน ในดินแดนไกลโพ้น  ซีซาร์ออกัสตัสออกคำสั่งให้ผู้อยู่ใต้การปกครองของเขากลับบ้านเกิดเมืองนอนของตน  คนจำนวนมากจึงเดินทางไกลไปขึ้นทะเบียนที่นั่น  ในบรรดาคนเหล่านั้น คือชายหนุ่มนามโยเซฟผู้เดินทางไปกับมารีย์ภรรยาที่เขาหมั้นไว้แล้วและกำลังตั้งครรภ์

ทั้งสองเดินทางไปเบธเลเฮมแต่ไม่มีที่พักที่นั่น  โยเซฟไม่มีทางเลือกจึงต้องพักอยู่ในคอกสัตว์ มารีย์ให้กำเนิดบุตรท่ามกลางสัตว์ทั้งหลายและวางพระกุมารไว้ในรางหญ้า1  สำหรับคนที่เฝ้าดู พวกเขาเห็นเครื่องหมายปรากฏบนท้องฟ้าในคืนที่พระองค์ประสูติ2  เทพองค์หนึ่งประกาศต่อคนเลี้ยงแกะในทุ่งว่า “เรานำข่าวดีมายังพวกท่าน เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย  เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองาของดาวิด”3


ข่าวดี ความยินดีอย่างยิ่ง คนทั้งหลาย พระผู้ช่วยให้รอด พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า


Joseph and Mary

คนมากมายอยู่ในบริเวณที่พระเยซูประสูติ แต่น้อยคนสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น  ในสมัยของเรา เหมือนกันมาก  คนมากมายยุ่งกับชีวิตประจำวันของพวกเขาโดยไม่หยุดไตร่ตรองข่าวสารของเทศกาล  แต่สำหรับพวกเราที่เชื่อ เรารู้ว่าเทศกาลนี้มีความหมายมาก  เรารู้ว่าชีวิตเราดีขึ้น ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้น และอนาคตของเราสดใสขึ้นเพราะการประสูติของพระกุมารองค์นั้น  พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า  พระองค์ทรงพระชนม์  พระองค์ทรงสอน  พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อม  พระองค์ทรงชดใช้  และหลังจากสิ้นพระชนม์บนกางเขน พระองค์ทรงลุกขึ้นในวันที่สามโดยทรงทำให้บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ามีโอกาสได้รับความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์

เอเชียเฉลิมฉลองคริสต์มาสในบางพื้นที่ แต่ไม่ใช่ทุกที่  ในบางประเทศเรียกว่า “วันสำคัญ”  ในหลายประเทศบรรดาผู้เฉลิมฉลองตกแต่งต้นกล้วยและต้นมะม่วง  ในบางประเทศผู้เข้าร่วมที่สุขใจมารวมกันในงานฉลองที่พวกเขาสวมหมวก “ซานต้า” กินเค้ก และให้ของขวัญ  ในภูมิภาคอื่นของโลก คริสต์มาสให้ความสำคัญกับกิจกรรมการค้าที่ผู้คนเดินเข้าออกร้านรวงต่างๆ เพื่อหาซื้อของ  ของขวัญเป็นส่วนที่วิเศษสุดของคริสต์มาส  อย่างไรก็ตาม ถ้าเราไม่ระวัง สิ่งเหล่านั้นจะเบนความสนใจของเราไปจากข่าวสารที่เทศกาลนี้นำมาให้เรา  ซึ่งเราจะยอมไม่ได้

baby Jesus born

ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าของขวัญที่ดีที่สุดจะเตือนเราให้นึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด – ของขวัญเหล่านั้นมาจากใจและมักเกี่ยวข้องกับการเสียสละ  เมื่อข้าพเจ้ากลับจากงานเผยแผ่ในฮ่องกง ข้าพเจ้ายุ่งมากกับการเรียนและการทำงาน จนไม่ได้สังเกตการเตรียมคริสต์มาสของคุณพ่อคุณแม่  เมื่อถึงเวลาแกะของขวัญ ข้าพเจ้าประหลาดใจมาก – เกือบทั้งหมดเป็นของข้าพเจ้า

คุณพ่อคุณแม่ยิ้มขณะข้าพเจ้าแกะของขวัญ  ดูเหมือนพวกท่านมีความสุขทั้งที่มีให้ตนเองน้อยมาก  การเสียสละของพวกท่านทำให้ข้าพเจ้าอ่อนน้อมถ่อมตน  พวกท่านเสียสละมากเพื่อให้ข้าพเจ้ามีเสื้อผ้าใส่ไปเรียนและไปทำงาน  ความกรุณาของพวกท่านเตือนใจข้าพเจ้าให้นึกถึงเหตุผลของเทศกาลนี้

ข่าวดี ความยินดีอย่างยิ่ง คนทั้งหลาย พระผู้ช่วยให้รอด พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า


พระเยซูทรงสอนว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”4


คริสต์มาสแต่ละปีเปิดโอกาสให้เรานำความสว่างของพระองค์มาให้โลก  เรื่องนี้เป็นจริงอย่างยิ่งในหลายประเทศที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์   โดยทำตามคำสอนของพระองค์ เราทำให้ความสว่างของพระองค์ส่องแสง—ในชีวิตเราและในชีวิตผู้อื่น

ปีนี้ ศาสนจักรส่งคำเชิญไปทั่วโลกอีกครั้ง จง  “ทำให้โลกสว่าง”  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม และต่อเนื่องจนถึงวันคริสต์มาส ท่านจะได้รับการดลใจให้รู้วิธีส่องทางให้ผู้อื่นโดยเข้าไปดูเว็บไซต์ประเทศของท่าน (เช่น lds.org.sg สำหรับสิงคโปร์)   ระหว่างเดือน ผู้สอนศาสนาจำนวนมากจะบอกโครงการนี้กับคนอื่นๆ และท่านบอกได้เช่นกัน   นำพวกเขาเข้ามาดูไซต์นี้เพื่อพวกเขาจะได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย   จากนั้นเราจะร่วมทำความดีในช่วงเวลาที่พิเศษนี้พร้อมกับคนมากมาย

ขณะเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ใกล้เข้ามา ขอให้เรามีเวลาไตร่ตรองข่าวสารของช่วงเวลาพิเศษนี้ของปี  ขอให้เราระลึกถึงพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา  ขณะทำเช่นนั้น เราจะพบปีติในการรับใช้และรู้สึกถึงวิญญาณพิเศษที่การรับใช้นำมาให้

อ้างอิง:

1 ดู ลูกา 2:16

2 ดู มัทธิว 2:1-2

3 ลูกา 2:10-11

4 ยอห์น 8:12