บทความล่าสุด

หน้านี้มีสรุปโอวาทสำคัญ รวมทั้งข่าวและข้อประกาศต่างๆ จากการประชุมเดือนตุลาคมปี 2020
ศาสดาพยากรณ์เตือนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่าการเหยียดเชื้อชาติถือว่า “ผิดศีลธรรม” และขัดต่อแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าและจุดประสงค์การรวบรวมของพระองค์
ขณะที่โลกต่อสู้ดิ้นรนกับโรคระบาดครั้งใหญ่ ความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ความยุ่งเหยิงและความไม่แน่นอนทางการเมือง ผู้นำศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะมุ่งเน้นข่าวสารของพระผู้ช่วยให้รอดเรื่องความรัก ความเข้าใจ การยอมรับ ความหวัง ความสัมพันธ์ และการรวมเข้าด้วยกันในช่วงการประชุมใหญ่สามัญประจำกึ่งปีครั้งที่ 190 วันที่ 3-4 ตุลาคม (3-5 ตุลาคม เวลาท้องถิ่น)
ระบบใหม่เปิดโอกาสให้สมาชิกศาสนจักรส่งรายชื่อคนตกทุกข์ได้ยากไปยังพระวิหารโดยตรง เพื่อให้รายชื่อเหล่านั้นรวมอยู่ในคำสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธา
นิตยสารรูปแบบใหม่สามฉบับจะมีให้สมาชิกศาสนจักรทั่วโลกได้อ่านในรูปแบบดิจิทัลและแบบเล่ม; จะไม่มี “Ensign” อีกต่อไป; นิตยสารเยาวชนจะมีชื่อใหม่
การกลับมารวมกันอีกครั้งด้วยความรอบคอบและความระมัดระวังสำหรับพิธีนมัสการตลอดจนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลในท้องที่
วิสัยทัศน์ของโปรแกรมเด็กและเยาวชนคือเพื่อเสริมสร้างศรัทธาของเยาวชนในพระเยซูคริสต์และช่วยให้เยาวชนกับครอบครัวก้าวหน้าไปตามเส้นทางพันธสัญญาขณะเผชิญการท้าทายในชีวิต
ข่าวสารสำคัญมุ่งเน้นที่การฉลองวาระครบรอบ 200 ปีของการฟื้นฟูศาสนจักรและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ การชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พรของฐานะปุโรหิต พลังแห่งศรัทธาและพระคัมภีร์มอรมอน