บทความล่าสุด

  การกลับมารวมกันอีกครั้งด้วยความรอบคอบและความระมัดระวังสำหรับพิธีนมัสการตลอดจนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลในท้องที่
  ฝ่ายประธานภาคเอเชียกระตุ้นให้สมาชิกยังคงเข้มแข็งและพูดถึงหลายสิ่งที่สามารถทำได้จนกว่าจะมีการชุมนุมที่โบสถ์อีกครั้ง
  ศาสนจักรยังคงติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
  วิสัยทัศน์ของโปรแกรมเด็กและเยาวชนคือเพื่อเสริมสร้างศรัทธาของเยาวชนในพระเยซูคริสต์และช่วยให้เยาวชนกับครอบครัวก้าวหน้าไปตามเส้นทางพันธสัญญาขณะเผชิญการท้าทายในชีวิต
  ข่าวสารสำคัญมุ่งเน้นที่การฉลองวาระครบรอบ 200 ปีของการฟื้นฟูศาสนจักรและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ การชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พรของฐานะปุโรหิต พลังแห่งศรัทธาและพระคัมภีร์มอรมอน
  เนื่องจากมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดผ่อนคลายลง ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศจึงเปิดดำเนินการพระวิหารไต้หวัน ไทเปอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไป
  ผู้นำศาสนจักรขอแสดงความสำนึกคุณและเน้นความระมัดระวัง ความปลอดภัย และปัญญาในช่วงทยอยเปิดพระวิหารอีกครั้ง
  ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่งจดหมายต่อไปนี้ลงวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.