ข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจ

มาร่วมกับผู้คนหลายล้านทั่วโลกเพื่อฟังข่าวสารแห่งการดลใจจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ การประชุมไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วยการประชุมห้าภาคทีจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 1-2 ตุลาคม ค.ศ. 2022 รวมถึงภาคการประชุมวันเสาร์เย็น
เมื่อเรามีส่วนร่วมในงานแห่งความรอดในแต่ละวันด้วยวิธีเล็กน้อยและเรียบง่าย ข้าพเจ้าสัญญาว่าใจของท่านจะปริ่มด้วยปีติ และท่านจะชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าของท่าน
วันนี้เราสามารถมีประสบการณ์แบบเดียวกับเอลียาห์ที่รู้สึกและได้ยินพระผู้ช่วยให้รอดของท่านผ่านเสียงที่แผ่วเบา
เราทุกคนมารับส่วนศีลระลึกเพื่อระลึกถึงการชดใช้ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพยานว่าเราเต็มใจรับพระนามของพระองค์
เราสามารถยื่นมือช่วยเหลือทุกคนด้วยความรัก แบ่งปันศรัทธาของเรา และเชื้อเชิญให้พวกเขามีส่วนร่วมกับเรา เมื่อเพื่อนมาโบสถ์ เราสามารถช่วยให้พวกเขาพบความสัมพันธ์และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความหวัง ศรัทธา และครอบครัว
ขอให้เราพบปีติที่มาจากการรับใช้อันศักดิ์สิทธิ์ในการต้อนรับสมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมาเข้าสู่ศีลระลึกซึ่งเป็นที่ซึ่งพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด
ประธานบิงแฮมและประธานคอร์ดอนไปเยือนกัมพูชา สิงคโปร์ และประเทศไทยระหว่างทัวร์ 12 วัน พร้อมด้วยสามีของพวกเธอและเอ็ลเดอร์ เดวิด พี. โฮเมอร์ ประธานภาคเอเชียกับแนนซีภรรยาของท่าน เพราะสองปีที่ผ่านมาการเยี่ยมได้ทำทางออนไลน์