บทความล่าสุด

พระผู้เป็นเจ้าประสาทศาสนพิธีและพันธสัญญาแก่มนุษย์ด้วยความรัก
ภาคการประชุมจะทำตามรูปแบบเดียวกันกับการประชุมใหญ่เดือนเมษายนปีนี้
กำหนดการถ่ายทอดรายการสนทนากันตรงหน้าสำหรับเดือนพฤศจิกายน
“ขณะนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นซึ่งประกอบด้วย ‘ทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้,’และ ‘เรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่อีกหลายเรื่อง’ ที่ ‘พระองค์จะทรงเปิดเผย’”
การกลับมารวมกันอีกครั้งด้วยความรอบคอบและความระมัดระวังสำหรับพิธีนมัสการตลอดจนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลในท้องที่
วิสัยทัศน์ของโปรแกรมเด็กและเยาวชนคือเพื่อเสริมสร้างศรัทธาของเยาวชนในพระเยซูคริสต์และช่วยให้เยาวชนกับครอบครัวก้าวหน้าไปตามเส้นทางพันธสัญญาขณะเผชิญการท้าทายในชีวิต
ข่าวสารสำคัญมุ่งเน้นที่การฉลองวาระครบรอบ 200 ปีของการฟื้นฟูศาสนจักรและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ การชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พรของฐานะปุโรหิต พลังแห่งศรัทธาและพระคัมภีร์มอรมอน
ฝ่ายประธานภาคเอเชียกระตุ้นให้สมาชิกยังคงเข้มแข็งและพูดถึงหลายสิ่งที่สามารถทำได้จนกว่าจะมีการชุมนุมที่โบสถ์อีกครั้ง