ข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจ

มาร่วมกับผู้คนหลายล้านทั่วโลกเพื่อฟังข่าวสารแห่งการดลใจจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่
ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าข้าพเจ้าต้องการศรัทธาในการสวดอ้อนวอน แต่ในขณะที่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนและประสบผลของการสวดอ้อนวอนนั้น ศรัทธาของข้าพเจ้าก็เพิ่มพูนขึ้น
เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเริ่มต้นในชีวิตของเราเองและกับครอบครัวตั้งแต่ตอนนี้ในการค้นหาวิธีเฉลิมฉลองพระชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด
สมาชิกในประเทศไทยได้รับเชิญให้ทำตามคำแนะนำของประธานเนลสันและอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน พวกเขาอ่านเป็นเวลา 21 วันติดต่อกันและได้เล่าประสบการณ์ในวิดีโอนี้: ทำตามพวกเขาและประสบกับพรของการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน! เริ่มการอ่าน 21 วันของคุณวันนี้ 'พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการสวดอ้อนวอน ทุกวัน ท่านจะตัดสินใจได้ดีขึ้น—ทุกวัน' -ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงคือการที่เราให้เกียรติพันธสัญญาเหล่านั้นและรักษาพรมากมายของพระวิหารตลอดชีวิตของเรา
การให้ข้อคิดทางวิญญานประจำปีของพระวิหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีและคู่สมรส ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 16.00 น.
กิจกรรมเยาวชนสเตคอุบลและท้องถิ่นอุดรกว่า 80 คน ที่พระวิหารกรุงเทพประเทศไทย วันที่ 2-3 พฤษภาคม ค.ศ. 2024