บทความล่าสุด

เพราะพระเยซูคริสต์ เราจึงฉลองอีสเตอร์ และอีสเตอร์เป็นเรื่องของความสงบสุขและความหวัง รับชมคำเชื้อเชิญของท่านว่าเราจะเข้าใกล้พระเยซูคริสต์มากขึ้นในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นี้ได้อย่างไร
การประชุมใหญ่เปิดโอกาสในการได้รับการเปิดเผยส่วนตัวในขณะที่ศาสดาพยากรณ์ให้คำแนะนำและชี้ทาง การตั้งคำถามจะช่วยให้ท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม เพิ่มพูนการเปิดเผยส่วนตัวของท่านขณะรับชม
นับจากวันนี้ เราสามารถกลับใจ ตั้งต้นใหม่ และทบทวนทุกสิ่งในชีวิตได้เพราะการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
เพราะพระเจ้าทรงกำกับดูแลศาสนจักร เราจึงยังคงจะได้รับคำชี้นำที่สำคัญจากศาสดาพยากรณ์ที่มีสิทธิอำนาจในยุคสมัยของเรา
นี่เป็นการให้ข้อคิดทางวิญญาณครั้งแรกในหกครั้งที่ศาสนจักรจัดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมสำหรับคนหนุ่มสาวทุกทวีป
เรากำลังตกอยู่ในอันตรายทางวิญญาณเมื่อเราหยุดรู้สึกถึงพระวิญญาณ แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระคริสต์เราสามารถเอาชนะความด้านชาทางวิญญาณนั้นได้
“พรของการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาไม่ได้มีให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการรับใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้รับใช้ที่ทุ่มเทใจ พลัง ความนึกคิด และพละกำลังในงานด้วยเช่นกัน”
“อย่าให้ความคิดเห็นที่แตกต่างทำให้เรารู้สึกกลัว” อัครสาวกบอกในที่ประชุมเสรีภาพด้านศาสนาที่เทกซัส