บทความล่าสุด

ระบบใหม่เปิดโอกาสให้สมาชิกศาสนจักรส่งรายชื่อคนตกทุกข์ได้ยากไปยังพระวิหารโดยตรง เพื่อให้รายชื่อเหล่านั้นรวมอยู่ในคำสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธา
นิตยสารรูปแบบใหม่สามฉบับจะมีให้สมาชิกศาสนจักรทั่วโลกได้อ่านในรูปแบบดิจิทัลและแบบเล่ม; จะไม่มี “Ensign” อีกต่อไป; นิตยสารเยาวชนจะมีชื่อใหม่
ภาคการประชุมจะทำตามรูปแบบเดียวกันกับการประชุมใหญ่เดือนเมษายนปีนี้
กำหนดการถ่ายทอดรายการสนทนากันตรงหน้าสำหรับเดือนพฤศจิกายน
การกลับมารวมกันอีกครั้งด้วยความรอบคอบและความระมัดระวังสำหรับพิธีนมัสการตลอดจนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลในท้องที่
วิสัยทัศน์ของโปรแกรมเด็กและเยาวชนคือเพื่อเสริมสร้างศรัทธาของเยาวชนในพระเยซูคริสต์และช่วยให้เยาวชนกับครอบครัวก้าวหน้าไปตามเส้นทางพันธสัญญาขณะเผชิญการท้าทายในชีวิต
ข่าวสารสำคัญมุ่งเน้นที่การฉลองวาระครบรอบ 200 ปีของการฟื้นฟูศาสนจักรและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ การชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พรของฐานะปุโรหิต พลังแห่งศรัทธาและพระคัมภีร์มอรมอน
ฝ่ายประธานภาคเอเชียกระตุ้นให้สมาชิกยังคงเข้มแข็งและพูดถึงหลายสิ่งที่สามารถทำได้จนกว่าจะมีการชุมนุมที่โบสถ์อีกครั้ง