บทความล่าสุด

  หลายต่อหลายครั้งพระผู้เป็นเจ้าทรงเชื้อเชิญบุตรธิดาของพระองค์ให้ฟังสุรเสียงของพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ เพื่อหาคำตอบ การนำทาง การปลอบโยน และสันติสุข โจเซฟ สมิธตอบรับคำเชื้อเชิญนั้นเมื่อ 200 ปีมาแล้ว ท่านสามารถตอบรับคำเชื้อเชิญเดียวกันได้วันนี้ ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันถามว่า 'ท่านฟังพระองค์อย่างไร?' #ฟังพระองค์
  แม้เราจะมีความเชื่อมากมายเหมือนกัน แต่มีบางอย่างแตกต่างกัน และการเข้าใจความแตกต่างเหล่านั้นจะให้มุมมองสำคัญอันจะเสริมสร้างศรัทธาของเราและให้ทิศทางในชีวิตเรา
  ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในศรัทธาเพื่อวิงวอนขอการเยียวยาทางร่างกายและทางวิญญาณทั่วทุกมุมโลก
  ในขณะที่ความกังวลเรื่องไวรัสโควิด 19 ยังแพร่หลายและศาสนจักรระงับพิธีนมัสการทั่วโลก​ ขอเชิญรับฟังข่าวสารแห่งความหวังต่อไปนี้จากประธาน​รัสเซลล์​ ​เอ็ม.​ เนลสัน​
  พเจ้าจึงขอเชื้อเชิญให้ท่านนมัสการในพระวิหารและสวดอ้อนวอนเพื่อรู้สึกอย่างลึกซึ้งถึงความรักอันหาที่สุดมิได้ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีให้ท่าน แต่ละท่านจะได้รับประจักษ์พยานของตนเองว่าพระองค์ทรงกำกับดูแลงานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นนิรันดร์นี้
  ถึงแม้ไวรัสจะสร้างการหยุดชะงักให้ชีวิตคนเมืองเป็นอย่างมาก แต่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายคนมองว่านี่เป็นโอกาสให้พัฒนาการพึ่งพาตนเองทางวิญญาณมากขึ้น
  ศาสนจักรยังคงเฝ้าสังเกตการณ์ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด