ข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจ

ถ้าเรายึดมั่นในพันธสัญญา เราจะพบพลังที่เราต้องการเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เข้ามา
เมื่อเราเปี่ยมด้วยแสงสว่างของพระคริสต์ เราจะมีความปรารถนามากขึ้นที่จะรักผู้อื่นในแบบที่พระองค์ทรงรักพวกเขา
'และศาสนจักรดำเนินการประชุมของพวกเขาตามวิธีการทำงานของพระวิญญาณ, และโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์...' โมโรไน 6:9
ประธานบิงแฮมและประธานคอร์ดอนไปเยือนกัมพูชา สิงคโปร์ และประเทศไทยระหว่างทัวร์ 12 วัน พร้อมด้วยสามีของพวกเธอและเอ็ลเดอร์ เดวิด พี. โฮเมอร์ ประธานภาคเอเชียกับแนนซีภรรยาของท่าน เพราะสองปีที่ผ่านมาการเยี่ยมได้ทำทางออนไลน์
รายการถ่ายทอดครึ่งชั่วโมงพร้อมกิจกรรม บทเพลง และข่าวสารจากฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ สำหรับกิจกรรมในตอนนี้ เด็กๆ จะถูกขอให้ไตร่ตรองวิธีที่พวกเขาสามารถรับใช้กันและมีเมตตาต่อผู้อื่น แล้วให้วาดภาพหรือเขียนความคิดที่พวกเขามี
วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2022 เอ็ลเดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟจากโควรัมอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาเยือนกรุงเทพ ประเทศไทย เพื่อปฏิบัติศาสนกิจต่อวิสุทธิชนที่นี่ อธิการดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการควบคุม เอ็ลเดอร์พอล วี.
หลังผ่านความท้าทายจากโควิด-19 มาสองปีกว่า เยาวชนของประเทศไทยก็พร้อมรับประสบการณ์เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (FSY) เป็นครั้งแรกในประเทศ