ข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจ

เราสามารถยื่นมือช่วยเหลือทุกคนด้วยความรัก แบ่งปันศรัทธาของเรา และเชื้อเชิญให้พวกเขามีส่วนร่วมกับเรา เมื่อเพื่อนมาโบสถ์ เราสามารถช่วยให้พวกเขาพบความสัมพันธ์และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งความหวัง ศรัทธา และครอบครัว
ขอให้เราพบปีติที่มาจากการรับใช้อันศักดิ์สิทธิ์ในการต้อนรับสมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมาเข้าสู่ศีลระลึกซึ่งเป็นที่ซึ่งพวกเขาจะสัมผัสได้ถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด
ประธานบิงแฮมและประธานคอร์ดอนไปเยือนกัมพูชา สิงคโปร์ และประเทศไทยระหว่างทัวร์ 12 วัน พร้อมด้วยสามีของพวกเธอและเอ็ลเดอร์ เดวิด พี. โฮเมอร์ ประธานภาคเอเชียกับแนนซีภรรยาของท่าน เพราะสองปีที่ผ่านมาการเยี่ยมได้ทำทางออนไลน์
การให้ข้อคิดทางวิญญาณผ่านบทเพลง (Music Devotional The Redeemer) โดยนักดนตรีรับเชิญ เจนนี่ โอ๊คส์ เบเคอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม เวลาตั้งแต่ 17.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารประชุมโบสถ์แจ้งวัฒนะ
ที่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2022 ประธาน รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดาพยากรณ์กระตุ้นให้ประกาศสันติสุขในพระเยซูคริสต์ผ่านงานเผยแผ่ศาสนา แนะนำวิธีรักษาแรงขับเคลื่อนทางวิญญาณด้านบวก เชื้อเชิญให้ผู้คนให้อภัยกันก่อนถึงเทศกาลอีสเตอร์และประกาศการก่อสร้างพระวิหารใหม่ 17 แห่ง
มาร่วมกับผู้คนหลายล้านทั่วโลกเพื่อฟังข่าวสารแห่งการดลใจจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ การประชุมไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วยการประชุมห้าภาคทีจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2-4 เมษายน ค.ศ. 2022 รวมถึงภาคการประชุมวันเสาร์เย็นสำหรับสตรีและเยาวชนหญิง