บทความล่าสุด

แสวงหาความจริงอัน ‘บริสุทธิ์’ ทำให้รากฐานทางวิญญาณแข็งแกร่ง และจัดสรรเวลาให้พระเจ้า ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวที่การชุมนุมระดับโลก
เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้ ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮมประธาน สมาคมสงเคราะห์ สามัญ และ ซิสเตอร์คามิลล์ เอ็น. จอห์นสัน ประธานปฐมวัย สามัญได้เยี่ยม ภาค เอเชียทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน
ปี 1981 แบลร์ วอล์คเกอร์ส่งเอกสารเพื่อรับใช้งานเผยแผ่ เขารอคอยด้วยความอยากรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะส่งเขาไปรับใช้ที่ใด ในที่สุดเขาก็ได้รับจดหมายจากประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ แบลร์เปิดจดหมายอ่านและพบว่าเขาได้รับเรียกให้รับใช้ที่ประเทศไทย
“เมื่อท่านสอนบุตรธิดาของท่านให้รักษาสัญญาเรียบง่ายเมื่อยังเยาว์ นี่จะกำหนดรูปแบบที่เสริมพลังให้พวกเขารักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ภายหลังในชีวิต”
“แม้เราจะเป็นหนี้พระผู้ช่วยให้รอดในหนี้นิรันดร์ซึ่งไม่อาจชดใช้คืนได้ แต่ทั้งหมดที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากเราคือให้เรารักพระผู้เป็นเจ้า รักษาพระบัญญัติของพระองค์ และพัฒนาความรักต่อมนุษย์ทุกคน”
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่โดยมีเอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์ เป็นประธานภาคเอเชียคนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป
“เราจะชนะสงครามครั้งนี้ได้ถ้าทุกคนจะทำตามคำแนะนำอันชาญฉลาดและรอบคอบของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้นำรัฐบาล”
เมื่อเราเลียนแบบพระเยซูคริสต์ด้วยการกระทำแห่งความรักและการรับใช้ พระผู้เป็นเจ้าประทานพรแก่เรา การใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์คือการแสดงความรัก นี่คือแก่นแท้ของชีวิตเปี่ยมปีติ