บทความล่าสุด

  ภาคการประชุมจะทำตามรูปแบบเดียวกันกับการประชุมใหญ่เดือนเมษายนปีนี้
  กำหนดการถ่ายทอดรายการสนทนากันตรงหน้าสำหรับเดือนพฤศจิกายน
  “ขณะนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นซึ่งประกอบด้วย ‘ทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้,’และ ‘เรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่อีกหลายเรื่อง’ ที่ ‘พระองค์จะทรงเปิดเผย’”
  การกลับมารวมกันอีกครั้งด้วยความรอบคอบและความระมัดระวังสำหรับพิธีนมัสการตลอดจนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลในท้องที่
  วิสัยทัศน์ของโปรแกรมเด็กและเยาวชนคือเพื่อเสริมสร้างศรัทธาของเยาวชนในพระเยซูคริสต์และช่วยให้เยาวชนกับครอบครัวก้าวหน้าไปตามเส้นทางพันธสัญญาขณะเผชิญการท้าทายในชีวิต
  ข่าวสารสำคัญมุ่งเน้นที่การฉลองวาระครบรอบ 200 ปีของการฟื้นฟูศาสนจักรและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ การชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พรของฐานะปุโรหิต พลังแห่งศรัทธาและพระคัมภีร์มอรมอน
  ฝ่ายประธานภาคเอเชียกระตุ้นให้สมาชิกยังคงเข้มแข็งและพูดถึงหลายสิ่งที่สามารถทำได้จนกว่าจะมีการชุมนุมที่โบสถ์อีกครั้ง
  เนื่องจากมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดผ่อนคลายลง ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศจึงเปิดดำเนินการพระวิหารไต้หวัน ไทเปอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไป