บทความล่าสุด

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดตั้งฝ่ายประธานภาคเอเชียชุดใหม่โดยมีเอ็ลเดอร์เดวิด พี. โฮเมอร์ เป็นประธานภาคเอเชียคนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2021 เป็นต้นไป
“เราจะชนะสงครามครั้งนี้ได้ถ้าทุกคนจะทำตามคำแนะนำอันชาญฉลาดและรอบคอบของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้นำรัฐบาล”
เมื่อเราเลียนแบบพระเยซูคริสต์ด้วยการกระทำแห่งความรักและการรับใช้ พระผู้เป็นเจ้าประทานพรแก่เรา การใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์คือการแสดงความรัก นี่คือแก่นแท้ของชีวิตเปี่ยมปีติ
“การจัดการประชุมภาคนี้จะอำนวยให้สอนพระกิตติคุณในหัวข้อต่างๆ ได้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับสามัญอีกหลายท่านได้กล่าวปราศรัยในการประชุมใหญ่”
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนประธานเคลลีย์ ที. เบอร์กเนอร์ประธานคณะเผยแผ่กับซิสเตอร์เอลิซาเบธ ดับเบิลยู. เบอร์กเนอร์ภรรยาท่านเริ่มการรับใช้ดูแล
เราจะช่วยให้สมาชิกศาสนจักรเพิ่มพูนศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร?
เมื่อครอบครัวใหญ่ระดับโลกนี้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2021 แบบเสมือนจริง อัครสาวกหลายท่านพูดถึงความจำเป็นของการสนับสนุน ผสมผสาน และให้สมาชิกโสดของศาสนจักรมีส่วนร่วม
ยกเลิกการประชุมภาคค่ำวันเสาร์; จะไม่เปิดให้มาร่วมการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2021 ด้วยตนเอง