ข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจ

การเดินทางมรรตัยของเราซึ่งมีความยากลำบาก ซับซ้อน ความเจ็บปวดและความผิดหวัง เป็นเพียงเศษเสี้ยวของแผนอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าในการเสริมสร้างเรา
มาร่วมกับผู้คนหลายล้านทั่วโลกเพื่อฟังข่าวสารแห่งการดลใจจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่
ฝ่ายประธานสูงสุดอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาในฝ่ายประธานพระวิหารกรุงเทพ ประเทศไทย
เพลงธีมเยาวชนปี 2024
สมาชิกในประเทศไทยได้รับเชิญให้ทำตามคำแนะนำของประธานเนลสันและอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน พวกเขาอ่านเป็นเวลา 21 วันติดต่อกันและได้เล่าประสบการณ์ในวิดีโอนี้: ทำตามพวกเขาและประสบกับพรของการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน! เริ่มการอ่าน 21 วันของคุณวันนี้ 'พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการสวดอ้อนวอน ทุกวัน ท่านจะตัดสินใจได้ดีขึ้น—ทุกวัน' -ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
การให้ข้อคิดทางวิญญานประจำปีของพระวิหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีและคู่สมรส ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 16.00 น.
กิจกรรมเยาวชนสเตคอุบลและท้องถิ่นอุดรกว่า 80 คน ที่พระวิหารกรุงเทพประเทศไทย วันที่ 2-3 พฤษภาคม ค.ศ. 2024