บทความล่าสุด

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนประธานเคลลีย์ ที. เบอร์กเนอร์ประธานคณะเผยแผ่กับซิสเตอร์เอลิซาเบธ ดับเบิลยู. เบอร์กเนอร์ภรรยาท่านเริ่มการรับใช้ดูแล
เราจะช่วยให้สมาชิกศาสนจักรเพิ่มพูนศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร?
เมื่อครอบครัวใหญ่ระดับโลกนี้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2021 แบบเสมือนจริง อัครสาวกหลายท่านพูดถึงความจำเป็นของการสนับสนุน ผสมผสาน และให้สมาชิกโสดของศาสนจักรมีส่วนร่วม
ยกเลิกการประชุมภาคค่ำวันเสาร์; จะไม่เปิดให้มาร่วมการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2021 ด้วยตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในชุมชน หรือในศาสนจักร สตรีที่กล้าหาญมีความสำคัญยิ่งในงานแห่งความรอด แต่ละคนนำความเข้มแข็งของตนเองที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์มาสู่ครอบครัวและศาสนจักร
สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่พูดกับนักศึกษาบีวายยู-ไอดาโฮในการให้ข้อคิดทางวิญญาณเมื่อวันที่ 27 เมษายน
บทบาทสำคัญที่สุดของศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าคือสอนเราถึงพระผู้ช่วยให้รอดและนำเราไปหาพระองค์
เพราะพระเยซูคริสต์ เราจึงฉลองอีสเตอร์ และอีสเตอร์เป็นเรื่องของความสงบสุขและความหวัง รับชมคำเชื้อเชิญของท่านว่าเราจะเข้าใกล้พระเยซูคริสต์มากขึ้นในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นี้ได้อย่างไร