บทความล่าสุด

ในเวลานี้ที่ทั่วโลกกำลังขัดสนครั้งใหญ่ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายกระตุ้นผู้คนให้นำแสงสว่างมาสู่โลกในช่วงเทศกาลคริสต์มาสผ่านการรับใช้ที่เรียบง่ายและมีความหมาย
ระหว่างการประชุมใหญ่มีข่าวสาร 34 เรื่องแบ่งปันให้กับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและคนอื่นๆ ทั่วโลก ฝ่ายประธานสูงสุด
หน้านี้มีสรุปโอวาทสำคัญ รวมทั้งข่าวและข้อประกาศต่างๆ จากการประชุมเดือนตุลาคมปี 2020
ศาสดาพยากรณ์เตือนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่าการเหยียดเชื้อชาติถือว่า “ผิดศีลธรรม” และขัดต่อแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้าและจุดประสงค์การรวบรวมของพระองค์
“เราเป็นพยานยุคปัจจุบันถึงสัมฤทธิผลอันทรงพลังที่ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเตรียมผู้คนของพระองค์ให้พร้อมโดยผู้ที่พระองค์ทรงเรียกเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย”
ระบบใหม่เปิดโอกาสให้สมาชิกศาสนจักรส่งรายชื่อคนตกทุกข์ได้ยากไปยังพระวิหารโดยตรง เพื่อให้รายชื่อเหล่านั้นรวมอยู่ในคำสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธา
นิตยสารรูปแบบใหม่สามฉบับจะมีให้สมาชิกศาสนจักรทั่วโลกได้อ่านในรูปแบบดิจิทัลและแบบเล่ม; จะไม่มี “Ensign” อีกต่อไป; นิตยสารเยาวชนจะมีชื่อใหม่
การกลับมารวมกันอีกครั้งด้วยความรอบคอบและความระมัดระวังสำหรับพิธีนมัสการตลอดจนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลในท้องที่