บทความล่าสุด

สาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่พูดกับนักศึกษาบีวายยู-ไอดาโฮในการให้ข้อคิดทางวิญญาณเมื่อวันที่ 27 เมษายน
บทบาทสำคัญที่สุดของศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าคือสอนเราถึงพระผู้ช่วยให้รอดและนำเราไปหาพระองค์
เพราะพระเยซูคริสต์ เราจึงฉลองอีสเตอร์ และอีสเตอร์เป็นเรื่องของความสงบสุขและความหวัง รับชมคำเชื้อเชิญของท่านว่าเราจะเข้าใกล้พระเยซูคริสต์มากขึ้นในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นี้ได้อย่างไร
การประชุมใหญ่เปิดโอกาสในการได้รับการเปิดเผยส่วนตัวในขณะที่ศาสดาพยากรณ์ให้คำแนะนำและชี้ทาง การตั้งคำถามจะช่วยให้ท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม เพิ่มพูนการเปิดเผยส่วนตัวของท่านขณะรับชม
นับจากวันนี้ เราสามารถกลับใจ ตั้งต้นใหม่ และทบทวนทุกสิ่งในชีวิตได้เพราะการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
เพราะพระเจ้าทรงกำกับดูแลศาสนจักร เราจึงยังคงจะได้รับคำชี้นำที่สำคัญจากศาสดาพยากรณ์ที่มีสิทธิอำนาจในยุคสมัยของเรา
นี่เป็นการให้ข้อคิดทางวิญญาณครั้งแรกในหกครั้งที่ศาสนจักรจัดในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมสำหรับคนหนุ่มสาวทุกทวีป
เรากำลังตกอยู่ในอันตรายทางวิญญาณเมื่อเราหยุดรู้สึกถึงพระวิญญาณ แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระคริสต์เราสามารถเอาชนะความด้านชาทางวิญญาณนั้นได้