บทความล่าสุด

ประเทศไทยได้รับพรที่ตระกูลทองมีสามคนรับใช้งานเผยแผ่ในแผ่นดินเกิด เวลานี้ประธานทองมีภูมิใจกับนามสกุลของเขาและที่ลูกชายกำลังรับใช้ในคณะเผยแผ่ ของเขา
บัพติศมาเปลี่ยนชีวิตเขาและเวลานี้งานเผยแผ่กำลังเปลี่ยนชีวิตเขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน
ชอน สเตนนิงก์เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้เพียงหนึ่งปี เขากับจิม แกมเมตต์หุ้นส่วนธุรกิจกำลังรับใช้คนบนเกาะภูเก็ตด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุด
เจ็ดปีที่แล้ว ครอบครัวอาซิซในปากีสถานมาเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศไทย
เราจะเห็นผู้นำสตรีเพิ่มขึ้นในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการเรียกใหม่ที่เรียกว่า – ผู้ให้คำปรึกษาองค์การระดับภาค
การประชุมใหญ่เปิดโอกาสในการได้รับการเปิดเผยส่วนตัวในขณะที่ศาสดาพยากรณ์ให้คำแนะนำและชี้ทาง การตั้งคำถามจะช่วยให้ท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม เพิ่มพูนการเปิดเผยส่วนตัวของท่านขณะรับชม
แสวงหาความจริงอัน ‘บริสุทธิ์’ ทำให้รากฐานทางวิญญาณแข็งแกร่ง และจัดสรรเวลาให้พระเจ้า ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวที่การชุมนุมระดับโลก
เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้ ซิสเตอร์จีน บี. บิงแฮมประธาน สมาคมสงเคราะห์ สามัญ และ ซิสเตอร์คามิลล์ เอ็น. จอห์นสัน ประธานปฐมวัย สามัญได้เยี่ยม ภาค เอเชียทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน