ข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจ

ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าข้าพเจ้าต้องการศรัทธาในการสวดอ้อนวอน แต่ในขณะที่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนและประสบผลของการสวดอ้อนวอนนั้น ศรัทธาของข้าพเจ้าก็เพิ่มพูนขึ้น
เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเริ่มต้นในชีวิตของเราเองและกับครอบครัวตั้งแต่ตอนนี้ในการค้นหาวิธีเฉลิมฉลองพระชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด
สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงคือการที่เราให้เกียรติพันธสัญญาเหล่านั้นและรักษาพรมากมายของพระวิหารตลอดชีวิตของเรา
การให้ข้อคิดทางวิญญานประจำปีของพระวิหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีและคู่สมรส ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 16.00 น.
กิจกรรมเยาวชนสเตคอุบลและท้องถิ่นอุดรกว่า 80 คน ที่พระวิหารกรุงเทพประเทศไทย วันที่ 2-3 พฤษภาคม ค.ศ. 2024
กลุ่มศิษย์เก่านักเรียนไทยมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ฮาวาย พบปะและรับฟังคำพูดจากเอ็ลเดอร์เบร็ท อาร์. เอลลิส
การประชุมใหญ่สเตคกรุงเทพตะวันตก จัดขึ้นที่อาคารเสริมหลังพระวิหาร ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2024 โดยมีพี่น้องสมาชิกของสเตคกรุงเทพตะวันตกจากทั้ง 5 วอร์ด ได้แก่ วอร์ดกรุงเทพ วอร์ดอโศก วอร์ดธนบุรี วอร์ดบางบัวทอง และวอร์ดบางแค เข้าร่วม นอกจากนี้ยังมีสมาชิกจากสาขาหัวหินและกลุ่มวิสุทธิชนจากสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย